Да ўсяго падыходзіць творча

“На яго ўроках вітае дух творчасці”, — так гавораць дзеці пра настаўніка хіміі брэсцкай сярэдняй школы № 10 Уладзіслава Эдуардавіча Лупакова, які ўжо амаль 20 гадоў аддае сябе любімай педагагічнай справе.

Усе, хто ведаюць Ула­дзіслава Эдуардавіча, прызнаюць, што яму ўласцівы высокая эрудыцыя, ня­стомны творчы пошук, метадычнае майстэрства. Вялікую ўвагу ў сваёй рабоце настаўнік удзя­ляе развіццю ў вучняў навыкаў самастойнага набыцця ведаў. Педагог імкнецца зрабіць свае заняткі псіхалагічна камфортнымі для ўсіх выхаванцаў. Грунтоўная падрыхтоўка да ўрокаў і факультатываў, невычэрпная энергія і шчыры энтузіязм, які сёння з’яўляецца каштоўнай уласцівасцю на фоне агульнага прагматызму, робяць на вучняў надзвычай моцнае ўражанне.

Кожнае дзіця знаходзіцца пад пільнай увагай настаўніка. Яго цікавыя ўрокі надоўга застаюц­ца ў памяці. Не абыхо­дзіць увагай Уладзіслаў Эдуар­давіч і навукова-даследчую работу, да якой актыўна далучае вучняў. “За сваё жыццё хачу шмат паспець зрабіць” — такая пазіцыя настаўніка.

Уладзіслаў Эдуардавіч — актыўны ўдзельнік розных навукова-практычных канферэнцый. Так, яго работа “Новае ў методыцы выкладання хімічных і экалагічных дысцыплін” была адзна­чана дыпломам І ступені на адной з рэгіянальных міжуніверсітэцкіх канферэнцый. Акрамя таго, настаўнік падрыхтаваў і выдаў шэраг метадычных даведнікаў: “Агульная хімія для старшакласнікаў і абітурыентаў”, “Хімія ў літаратуры”, “Выкарыстанне літаратурных твораў на ўроках хіміі”, “Агляд найважнейшых металаў”, “Хімія металаў з асновамі электратэхнікі”, “Паходжанне хімічных тэрмінаў” і “Спатканні рэчываў і слоў”.

Кола асабістых інтарэсаў педагога вельмі шырокае. Адным з найбольш важных яго  захапленняў з’яўляецца паэзія. Многія вершы настаўніка былі надрукаваны ў перыядычных выданнях.

У асобе Уладзіслава Эдуардавіча гарманічна спалучаюцца сумленнасць, інтэлігент­насць, сціпласць і прафесіяналізм. У.Э.Лупа­коў — цікавы субяседнік, заўсёды адкрыты для дыялога. Ён добры сем’янін, клапатлівы бацька для трох дачушак — Насці, Марыі, Вольгі — і сына Мікалая.

Уладзіслаў Эдуардавіч — чалавек высокай духоўнай культуры. Яго ўрокі дапамагаюць вучням разумець хімію, запатрабаваную жыццём. Вершы вядомых паэтаў педагог умела выкарыстоўвае падчас урокаў. Напрыклад, пасля прачытання ўрыўка з твора С.Грахоўскага

“Цвітуць да замаразкаў астры.

На ціхі сонечны бульвар

У крэйдзе, вапне, алебастры

Выходзіць з вёдрамі маляр”

настаўнік пытаецца ў дзяцей: “Што агульнага ў хімічным складзе пералічаных матэрыя­лаў?”. Адказ: усе яны ўтрымліваюць злучэнні кальцыю. Далей педагог просіць вучняў назваць формулы гэтых рэчываў. Адказ: крэйда — СаСО3, вапна — СаСОН2, алебастр — 2СаSО4Н2О.

На ўроках хіміі У.Э.Лупакова ажываюць старонкі мастацкіх твораў розных жанраў: раман Л.Дайнекі “Меч князя Вячкі” і аповесць Янкі Маўра “У краіне райскай птушкі”, паэма Якуба Коласа “Новая зямля” і вершы Р.Барадуліна, А.Куляшова, П.Панчанкі і М.Аўрамчыка. Выкарыстанне мастацкіх твораў на ўроках хіміі робіць іх надзвычай эмацыянальнымі і цікавымі. Міжпрадметныя сувязі дапамагаюць разнастаіць вучэбны матэрыял.

Нестандартныя практыкаванні рэалізоўваюць шмат прынцыпаў дыдактыкі — выхаваўчага навучання, даступнасці, свядомасці і актыўнасці вучняў, сістэмнасці, навуковасці і сувязі з жыццём. Урокі, напоўненыя такім зместам, паказ­ваюць, што ў жыцці любога чалавека “хімія распасцірае свае рукі”. І няважна, якую прафесію ў далейшым выберуць вучні. Веданне хіміі будзе карысным у штодзённым жыцці.

Сёння Уладзіслаў Эдуар­давіч працуе над новымі цікавымі тэмамі: “Заалагічныя назвы на мовах усходніх славян”, “Таям­ніцы ў назвах краін” і “Назвы рэчываў у назвах гарадоў”. Настаўнік не марнуе час. Ён, нібы мастак, кожны пражыты дзень расквечвае рознакаляровымі фарбамі, закладвае ў дзіцячыя душы дабрыню і спагаду, а ў розум — трывалыя падмуркі ведаў.

Ніна ДРЫК.
Фота аўтара.