Сямейны ачаг

- 19:51Сацыяльны ракурс, Соцыум

Самыя родныя людзі для маленькага дзіцяці — яго бацькі, якія любяць дзіця і прымаюць яго такім, якое яно ёсць. Кожная сям’я — гэта асобная краіна традыцый, поглядаў, інтарэсаў, патрэб і запытаў.

Менавіта сям’я садзейні­чае паўнавартаснаму выхаванню і развіццю маленькага чалавека, фарміраванню ў яго ўменняў мець зносіны з дзецьмі і дарослымі, пера­адольваючы цяжкасці. Здаровая, моцная, шчаслівая сям’я — залог стабільнасці і росквіту любога грамадства.

Найважнейшымі сацыяльнымі функцыямі сям’і з’яўляюцца выхаванне і развіццё дзяцей, сацыя­лізацыя падрастаючага пакалення. Дзеці старэйшага да­школьнага ўзросту прыходзяць у дзіцячы сад з пэўнай сацыяльнай пазі­цыяй, сфарміраванай у сям’і. Гэтая сацыя­льная пазіцыя ўплывае на адносіны дашкольніка не толькі з аднагодкамі, але і з дарослымі.

Апошнім часам у літаратуры па псіхалогіі шырокае распаўсюджванне атрымаў тэрмін “культура сям’і” адносна пазіцыі абодвух баць­коў у выхаванні дзіцяці. Вядома, што жыццядзейнасць дзіцяці адбываецца дзякуючы наяўнасці дзвюх узаемазвязаных сістэм, што перасякаюцца, — свету дарослых і свету дзяцей, кожны з якіх мае для дзіцяці сваю значнасць.

Рабоце з сям’ёй уласціва свая спецыфіка, што абумоўлена асаб­лівасцямі аб’екта псіхатэрапеў­тычнага ўздзеяння і, перш за ўсё, тым, што сям’я з’яўляецца адносна закрытай сістэмай. Акрамя таго, неабходна ўлічваць тое, што сем’і маюць свае сацыякультурныя асаблівасці. У прыватнасці, у нашай краіне сем’ям уласціва патрыярхальнасць, сумеснае пражыванне некалькіх пакаленняў, эмацыянальная і матэрыяльная ўзаемазалежнасць членаў сям’і. Многія сем’і з’яўляюцца функцыянальна няпоўнымі, што часткова звязана з асаблівасцямі іх культурна-гістарычнага развіцця. Акрамя таго, іх адрознівае невысокі ўзровень псіхалагічнай культуры.

Сем’і аб’ядноўваюцца ў клуб, таму што гэта:

  • новыя знаёмствы;
  • цікавыя зносіны;
  • арганізацыя сямейнага воль­нага часу;
  • новы пазітыўны вопыт ся­мейных адносін і выхавання;
  • зносіны і развіццё дзяцей;
  • навізна ў штодзённым жыцці;
  • эмацыянальная разгрузка;
  • рэалізацыя ўласных ідэй, планаў і магчымасцей;
  • набыццё новых захапленняў;
  • месца, дзе лепш пазнаеш сябе і сваіх блізкіх.

У мэтах паспяховага станаўлення асобы дзіцяці, яго сацыялізацыі ў сям’і ў яслях-садзе № 12 “Бярозка” Жодзіна функцыя­нуе баць­коўскі клуб “Сямейны ачаг”, які дапамагае наладжваць цеснае супрацоўніцтва дзіцячага сада з сям’ёй.

У рабоце клуба асноўны арыенцір робіцца на павышэнне педагагічнай і псіхалагічнай культуры бацькоў, удасканаленне ўмоў выхавання дзіцяці ў сям’і і ў дзіцячым садзе, павышэнне кампетэнтнасці ў галіне выхавання дзяцей і ўмення спраўляцца з жыццёвымі цяжкасцямі, а таксама на фарміраванне ў свядомасці баць­коў значнасці сямейнага выхавання ў сем’ях.

Асноўнымі формамі работы клуба з’яўляюцца пасяджэнні з элементамі трэнінгавых практыкаванняў на розныя віды дзейнасці і псіхічных станаў, семінары-­практыкумы, сумесная гуль­нявая і творчая дзейнасць, гульня-трэнінг.

Вынікі работы клуба паказваюць, што падчас сумесных мерапрыемстваў бацькі і дзеці маюць магчымасць раскрыць свае здольнасці і творчы патэнцыял, падзяліцца асабістым сямейным вопытам, прымяніць свае веды, уменні і навыкі пры вырабе сямейнага калажу, паўдзельнічаць у калектыўным абмеркаванні якой-небудзь актуальнай праблемы, а таксама адпа­чыць з карысцю і атрымаць зарад бадзёрасці. Усё гэта з’ядноўвае і ўмацоўвае сям’ю, робіць яе жыццё насычаным і цікавым, збліжае бацькоў і дзяцей, братоў і сясцёр.

Актуальнасць дзейнасці клуба “Сямейны ачаг” тлумачыцца неабходнасцю вырашэння такіх важных задач нашай установы да­школьнай адукацыі, як выхаванне гарманічна развітой асобы дзіцяці, якая валодае ўстойлівым светапоглядам, сацыяльнымі і маральнымі перакананнямі, уменнямі прызнаваць і рэальна ацэньваць сваю асобу.

Дадатак

Якія бываюць сямейныя ка­штоўнасці і як іх выхаваць.


Сцэнарый клуба “Сямейны ачаг” на тэму “Сям’я і сямейныя каштоўнасці”.

Дзейнасць бацькоўскага клу­ба накіравана на стварэнне ўмоў для паўнавартаснага асобаснага развіцця дзяцей дашкольнага ўзросту, фарміравання патрыятызму, адказнасці, духоўна-маральных каштоўнасцей, пазітыўнай сацыя­лізацыі ва ўстанове дашкольнай адукацыі і сям’і.

Вольга АСТАПКОВІЧ, 
педагог-псіхолаг ясляў-сада № 12
“Бярозка” Жодзіна.