У настаўніцы Святланы Жураўкінай склалася выніковая сістэма работы па падрыхтоўцы вучняў да сачыненняў

- 13:10Образование, Портфолио

У настаўніцы беларускай мовы і літаратуры гімназіі № 38 Мінска Святланы Жураўкінай склалася выніковая сістэма работы па падрыхтоўцы вучняў да напісання сачыненняў. Падрабязнасці – у матэрыяле карэспандэнта “Настаўніцкай газеты”.

— Аналіз існуючай практыкі падчас работы з тэкстамі пры напісанні сачыненняў выявіў шэраг супярэчнасцей, — адзначае Святлана Іванаўна. — Па-першае, паміж сацыяльнай запатрабаванасцю актыўнай камунікатыўнай дзейнасці вучня і яго інтэлектуальнай пасіўнасцю пры чытанні, разуменні і стварэнні тэкстаў, па-другое, паміж узроўнем тэарэтычных ведаў навучэнцаў і адсутнасцю ў іх практычных уменняў пры авалоданні прыёмамі работы з тэкстам. Па-трэцяе, паміж аб’ёмам інфармацыі, што пастаянна ўзрастае, і няўменнем навучэнца атрымліваць актуальныя інфармацыйныя звесткі з розных крыніц, сістэматызаваць матэрыялы, вызначаць каштоўнасць набытых ведаў. Імкненне пераадолець названыя супярэчнасці заахвоціла мяне да пошуку ўмоў, якія спрыялі б рацыянальнай рабоце навучэнцаў з тэкстам і фарміраванню ў іх камунікатыўных уменняў і чытацкай адукаванасці. 

Для фарміравання ў вучняў чытацкай адукаванасці пры напісанні сачыненняў педагог выкарыстоўвае як добра вядомыя прыёмы, так і ўласна распрацаваныя. Сярод гэтых прыёмаў — згортванне і разгортванне тэксту, работа з рознафарматнымі тэкстамі: суцэльнымі, несуцэльнымі, змешанымі, множнымі, вывучэнне сукупнасці тэкстаў, у структуры якіх выкарыстаны гіперспасылкі на дадатковыя матэрыялы візуальнага і невізуальнага характару. А таксама параўнанне, супастаўленне і супрацьпастаўленне тэматычна звязаных тэкстаў, вызначэнне тыпу/стылю/жанру, прымет тэксту, якое прадугледжвае выяўленне аўтарскай задумы, аналіз не толькі тэкставай структуры і кампазіцыі на аснове вядомай і даступнай інфармацыі, але і кантэкстнае, сітуацыйнае прымяненне прачытанага.

Пры напісанні ў 7 класе сачынення па мастацкім апісанні знешнасці чалавека на адным з этапаў педагог выкарыстоўвае прыём разгортвання тэксту з мэтай навучыць дзяцей каменціраваць факты, прыклады, аргументаваць тэзісы. Вучням прапаноўваецца заданне: Прачытайце прыказкі, вызначце, якая з іх раскрывае сэнс паняццялепшы сябарі можа стаць эпіграфам да вашага сачынення. Аргументуйце свой выбар:

1.З кім павядзешся, ад таго і набярэшся.

2.Лепш сто сяброў, як сто рублёў.

3.Не той сябар, хто вусны мёдам мажа, а той, хто ў вочы праўду кажа.

4.Няма сябра, дык шукай, а ёсць — дык беражы.

5.Прыяцеля за грошы не купіш.

6.Той не можа быць другам, хто абыдзе ў бядзе кругам.

7.Новых сяброў набывай, але старых не забывай.

8.Не карай, Божа, нічым, як сябрам ліхім”.

Альбо настаўніца прапануе вучням такое заданне: “Вызначце, якія рысы характару чалавека можна аднесці да станоўчых, а якія да адмоўных. Размяркуйце іх у два слупкі. Утварыце ад выдзеленых прыметнікаў назоўнікі і дзеясловы. З дапамогай гэтых слоў працягніце сказы: “Мне падабаецца, што мой сябар (які?)…”, “Я лічу яго лепшымі рысамі характару (што?)…”, “Мяне радуе, што мой сябар не ўмее (што ра­біць?)…”.

Рысы характару: самакрытычны, жорст­кі, міласэрны, абыякавы, добры, чулы, чуллівы, спагадлівы, ветлівы, лянівы, акуратны, працавіты, неахайны, добры, рашучы, настойлівы, аптымістычны, шчыры, мужны, спакойны, верны, спагадлівы, камунікабельны, ліслівы, кемлівы, прагны, зайздросны, хітры, абыякавы, літасцівы, кепскі, ганар­лівы”.

Дазваляюць павысіць пазнавальную актыўнасць вучняў і аўтарскія прыёмы, распрацаваныя педагогам. Напрыклад, прыём “Палітра”, які дае магчымасць развіць мастацкае ўяўленне навучэнцаў. Пры падрыхтоўцы да сачынення-апісання Святлана Іванаўна прадстаўляе вучням чорна-белую рэпрадукцыю карціны вядомага мастака (напрыклад, В.Цвіркі “Прыпяць”) і прапануе “размаляваць” яе з дапамогай чароўнай палітры, супаставіць выявы, намаляваныя пры дапамозе сваёй фантазіі, з тымі, што паказаў жывапісец.

Цікавы аўтарскі прыём “Чароўны куфэрак”: у куфэрак (скрыначку) складаюцца прадметы “з карціны”. Напрыклад, пры рабоце з палатном У.Сулкоўскага “Елка ў пары з хваіною” ў куфэрак трапілі: гузік, лісток, яловая і хваёвая лапкі, каменьчык, травінка. Дзеці вымаюць па чарзе (не гледзячы) які-небудзь прадмет і вызначаюць, ці ёсць ён на карціне. Прыём дазваляе ўдумліва і ўважліва разгледзець карціну. Праўда, у куфэрак могуць трапіць і тыя прадметы, якіх няма на карціне, напрыклад, гузік. Дзеці, уважліва разгледзеўшы пейзаж, прыхо­дзяць да высновы, што гэты прадмет адсутнічае на карціне. Настаўніца тлумачыць, што спецыяльна паклала гузік, каб вучні не забыліся пра мастака-стваральніка, аўтара жывапіснага палатна. Хутчэй за ўсё гэта гузік з яго паліто.

— Паслядоўная, сістэмная і рацыянальная работа з тэкстамі на ўроках беларускай мовы прыводзіць да таго, што ў большасці вучняў фарміруецца чытацкая адукаванасць, а таксама павышаецца ўнутраная матывацыя да навучання і ўзровень пазнавальнай актыўнасці, знікае боязь выказ­ваць думкі, ствараецца стымул для ўдумлівага чытання тэкстаў, з’яўляецца жаданне ўдзельнічаць у алімпіядах, інтэлектуальных конкурсах і навукова-практычных канферэнцыях, арганізоўваецца паэтапная пад­рыхтоўка да выпрабаванняў па беларускай мове ў 9 класе, — адзначае Святлана Жураўкіна.

Педагогам распрацавана сістэма ўрокаў па напісанні сачыненняў розных тыпаў на II ступені агульнай сярэдняй адукацыі з выкарыстаннем прыёмаў і заданняў па фарміраванні чытацкай адукаванасці “Практыка напісання сачыненняў”. Кніга праходзіць апрабацыю і рэцэнзаванне настаўнікамі ВМА гімназіі, пасля чаго будзе падрыхтавана да выдання.

Наталля КАЛЯДЗІЧ
Фота аўтара